тел.:
тел/факс:

38 (044) 289-71-32
38 (044) 234-83-68

Найближчі тренінги

Події

Нові видання

Архив

Інтернет-газета "Сім'я та ґендерна рівність"

Виртуальная поликлиника, советы врачей, вакансии для медиков, коллекция
рефератов, самотестирование,  лекарства, каталоги врачей, фирм, клиник
Украины, сексология, психотерапия, гомеопатия, духовное развитие,
нетрадиционная медицина, последние новости...

 В рамках реалізації дворічного проетку ЮНІФЕМ "Насильтсву - НІ!" Зробимо Украјну територією без домашнього насильтсва"

Міжнародним гуманітарним центром "РОЗРАДА" було видано низку буклетів, пам'яток та збірників, з якими можна ознайомитися в розділі "Читальня".

   


Проект «Нi – насильству! Зробимо Україну територiєю без домашнього насильства». Фонд ЮНiФЕМ ООН
грудень 2006 – листопад 2008

      Мiжнародний гуманiтарний центр «РОЗРАДА» у 2007-2008 роках виконував Проект «Насильству – Нi! Зробимо Україну територiєю без домашнього насильства». Проект був пiдтриманий Трастовим Фондом ООН – ЮНiФЕМ. Виконавцi Проекту пропонують Вам ознайомитися з результатами та подумати про те, як їх можна використовувати в регiонах України. Ми готовi обговорювати з Вами такi можливостi. Звертайтеся до нас за електронною адресою [email protected]  та за телефоном (044) 289-7132.

Читать статью полностью >>            

В жовтнi 2008 року в МГЦ «Розрада» була реалiзована навчально-реабiлiтацiйна програма «Дестигматизацiя – шлях до пiдняття самооцiнки та самореалiзацiї особистостi».

      

 В роботi групи прийняло участь 18 жiнок, яких було вiдiбрано на основi попереднiх зустрiчей з психологом, де було виявлено вплив набутих у дитинствi чи в сiм’ї стигм, що заважають людинi у її самоусвiдомленнi та самореалiзацiї.

Було проведено 6 занять на яких психологи допомагали учасницям усвiдомити, наскiльки дисфункцiональною була їхня батькiвська сiм’я, якi стигми вони набули в дитинствi, в сiм’ї, в школi, у своєму оточенi, як цi стигми вплинули на формування своєї власної сiм’ї, та визначили життєвий шлях такої людини. Учасницi навчилися визначати та тримати кордони своєї особистостi, оволодiли прийомами психологiчного захисту, визначили шляхи подальшої роботи над подоланням своїх стигм.

 

21 жовтня 2008 року вiдбулося два семiнари у Апеляцiйному судi мiста Києва на тему: «Реалiзацiя державної полiтики та законодавства України по забезпеченню рiвних прав та можливостей жiнок та чоловiкiв».

      

 В семiнарi прийняли участь заступники голови Апеляцiйного суду м. Києва, суддi та працiвники апарату суду.
На семiнарi виступили: представниця Українсько-канадського проекту судової спiвпрацi канд. полiтичних наук Людмила Чернявська, експерт Мiнiстерства України у справах сiм’ї, молодi i спорту, канд. юридич. наук Тамара Мельник, директор Мiжнародного гуманiтарного Центру «Розрада» канд. психолог. наук Валентина Бондаровська.
iнтерактивну частину семiнару проводила тренер МГЦ «Розрада» Ольга Куриленко.

В ходi семiнарiв розглядалося запровадження мiжнародних та вiтчизняних нормативних актiв в практицi роботи суду, а також обговорювалися можливостi прямого застосування в практицi судової дiяльностi мiжнародних актiв, якi ратифiкованi Україною.

 

16-17 жовтня 2008 року вiдбувся Всеукраїнський форум «Стоп насильство».

 

       Форум був органiзований в рамках реалiзацiї всеукраїнської кампанiї «Стоп насильство», що була проголошена в Українi у травнi 2008 року, на пiдтримку iнiцiативи генерального секретаря ООН Пан Гi Муна.

Форум був органiзований Мiнiстерством України у справах сiм’ї, молодi i спорту у спiвпрацi з такими недержавними органiзацiями як: «Волонтер», Жiночий iнформацiйно-консультативний центр, «Кiшер», «Ла-Страда Україна», Мiжнародний гуманiтарний Центр «Розрада», Школа рiвних можливостей. Форум був пiдтриманий Представництвом ООН в Українi та Мiнiстерством Внутрiшнiх справ України.

В роботi форуму прийняли участь народнi депутати та представники ряду Мiнiстерств України, представники фонду ЮНiФЕМ, делегацiї з Казахстану та Узбекистану.

В роботi форуму прийняли участь та виступили представники Болгарiї та Швейцарiї.
В рамках форуму пройшов круглий стiл «Допомога особам, що зазнали насильства», на якому були представленi результати виконання дворiчного проекту «Насильству – Нi!» Зробимо України територiєю без домашнього насильства». На круглому столi були продемонстрованi результати пiдготовки тренерiв, роботи тренерської мережi у 4 пiлотних областях – Вiнницькiй, Житомирськiй, Київськiй та Полтавськiй. Представники вказаних областей показали як вони реалiзують результати проекту на рiвнi голiв сiльських рад, вчителiв та медичних працiвникiв, старшокласникiв, студентiв коледжу.

Представниця Вiнницької обласної державної адмiнiстрацiї Наталя Богданова розповiла про обласний план допомоги жертвам насильства та попередження насильства, який є наслiдком роботи у вiдповiдностi з проектом.
В роботi круглого стола прийняли участь понад 60 учасникiв форуму.

На сесiї «Робота з кривдниками», що проходила пiд керiвництвом координатора проекту Валентини Бондаровської, виступила Мiра Дуронич (Швейцарiя), яка подiлилася досвiдом запровадження у Швейцарiї програм реабiлiтацiї осiб, що вчинили насильство. ЇЇ доповiдь викликала великий iнтерес присутнiх та зацiкавленiсть у спiвпрацi з швейцарськими органiзацiями, що задiянi у вiдповiднiй державнiй програмi.

В роботi сесiї прийняли участь понад 40 осiб.

 

26 серпня 2008 року у примiщеннi  Київського мiського центру роботи з жiнками вiдбувся круглий стiл «Основи законодавства України щодо попередження та подолання наслiдкiв насильства в сiм’ї».

      

 Органiзатори круглого столу – Мiжнародна школа рiвних можливостей, Мiжнародний гуманiтарний центр «Розрада» та Київський мiський центр роботи з жiнками.

У роботi круглого столу прийняли участь: директор Київського мiського центру роботи з жiнками Галина Йосипiвна Гончарук, радник Мiнiстра внутрiшнiх справ України, президент «Ла Страда Україна» Катерина Левченко, начальник вiддiлу гендерної полiтики департаменту сiмейної та гендерної полiтики  Мiнiстерства України у справах сiм’ї, молодi та спорту Олександр Савенок, заступник голови департаменту кримiнальної мiлiцiї в справах дiтей МВС України Олексiй Лазаренко, старший iнспектор з особливих доручень управлiння дiльничних мiлiцiонерiв департамент громадської безпеки МВС України п. Мусiєнко, директор МГЦ «Розрада» Валентина Бондаровська, експерт Мiнiстерства України у справах сiм’ї, молодi та спорту Тамара Мельник, представники Мiжнародної школи рiвних можливостей Лариса Колос та iрина Конченкова, експерт МОЗ України Юрiй Онишко, працiвники МГЦ «Розрада» Ольга Куриленко та Дарина Брикайло, представники НДО «Волонтер» Тетяна Журавель та iн.

         
Обговорювалися проблеми застосування Закону України «Про попередження насильства в сiм’ї» та прийняття у другому читаннi змiн до законодавства України, якi представляє у Верховнiй Радi Катерина Левченко, яка запропонувала придiлити основну увагу прийняттю тих пропозицiй, що вже пройшли перше читання та реалiзацiї цих пропозицiй в Українi.  Крiм того, експерти розглянули окремi напрямки зупинення домашнього насильства та подолання його наслiдкiв. Велику увагу придiлили залученню судiв до реалiзацiї Закону.

 

7-8 серпня 2008 року у Малиновському районному судi мiста Одеса вiдбулися семiнари «Реалiзацiя державної полiтики та законодавства України по забезпеченню рiвних прав та можливостей жiнок та чоловiкiв.

        Семiнари проходили в рамках Україно-Канадського проекту судової спiвпрацi. У семiнарах взяли участь голова Малиновського районного суду п. Лiчман, суддi та працiвники апарату суду.
На семiнарах виступили представниця Проекту Людмила Чернявська, кандидат юрид. наук Тамара Мельник, директор МГЦ «Розрада» Валентина Бондаровська, юрисконсульт МГЦ «Розрада» Дарина Брикайло.
Учасники семiнарiв ознайомились з мiжнародними документами, що забезпечують захист прав жiнок та гендерну рiвнiсть, якi ратифiкувала Україна, а також з основами законодавства України та державної полiтики щодо забезпечення рiвних прав та можливостей жiнок та чоловiкiв в Українi.

         Особливу увагу було придiлено конкретним випадкам захисту прав дискримiнацiї у судi та забезпечення гендерного паритету у судi при розглядi справ про розлучення, розподiл майна та виконання батькiвських обов’язкiв.

 

5 серпня 2008 року вiдбулася фокус-група «Механiзм перенаправлення як основа дiєвої допомоги потерпiлим вiд домашнього насильства, дорослим i дiтям».

       В роботi фокус-групи прийняли участь представники Мiнiстерства України у справах сiм’ї, молодi та спорту, Мiнiстерства освiти i науки, Мiнiстерства охорони здоров’я,  Мiнiстерства внутрiшнiх справ, Програми сприяння Парламенту України. Модератор директор Мiжнародного гуманiтарного центру «Розрада» Валентина Бондаровська.

 

На фокус-групi були розглянутi рiзнi схеми та рiвнi взаємодiї державних та недержавних установ та органiзацiй, до яких звертаються чи можуть звернутися особи, що потерпають вiд насильства в сiм’ї. Обговорювалися мiнiмальнi стандарти допомоги та напрямки постiйного iнформування населення про особливостi домашнього насильства, його неприпустимiсть, а також про можливостi одержання пiдтримки та допомоги.

 

22 квiтня 2008 року в мiстi Вiнниця в рамках виконання Проекту ЮНiФЕМ «Насильству – Нi! Зробимо Україну територiєю без домашнього насильства» (виконавець – Мiжнародний гуманiтарний центр «РОЗРАДА») у спiвпрацi з Мiнiстерством України у справах сiмї, молодi i спорту та Мiнiстерством Внутрiшнiх Справ України вiдбулися наступнi заходи:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Супервiзiя результатiв роботи навчених в рамках проекту тренерiв – представникiв управлiнь в справах молодi i спорту, центрiв соцiальної допомоги, кримiнальної мiлiцiї у справах дiтей, дiльничних мiлiцiонерiв, НДО з чотирьох пiлотних районiв областi, а саме Крижопiльського, Барського, Липовецького, Тиврiвського, якi проводили тренiнги для осiб, що безпосередньо працюють з кризовими сiмями та жертвами домашнього насильства, дорослими та дiтьми.

      Учасники супервiзiї обговорили три складних випадки насильства в сiмї, в яких на практицi виникали труднощi в подоланнi наслiдкiв насильства. Також учасники звiтували про проведення тренiнгiв та визначили позитивнi та негативнi моменти в їх практичнiй роботi з випадками домашнього насильства. Тренерам в рамках проекту були врученi сертифiкати про проходження на протязi 48 годин навчання тренерськiй роботi.

         Супервiзiю проводили директор Мiжнародного гуманiтарного Центру «РОЗРАДА», кандидат психологiчних наук Валентина Бондаровська та заступник начальника управлiння з питань правопорушень серед дiтей  Департаменту кримiнальної мiлiцiї МВС  України в справах дiтей, пiдполковник мiлiцiї  Олексiй Лазаренко. 

     22 квiтня 2008 року в мiстi Вiнниця в рамках проекту ЮНiФЕМ «Насильству – Нi! Зробимо Україну територiєю без домашнього насильства» було також проведено майстер-клас «Насильство як життя. Коли дитина у нас в процесi терапiї». Майстер-клас був проведений для психологiв та студентiв-психологiв на основi методики розробленої психологом МГЦ «РОЗРАДА» Оленою Возiяновою в рамках Проекту «Як допомогти дитинi – жертвi домашнього насильства.

  Учасники майстер-класу були ознайомленнi з вищезазначеною методикою а також засвоїли необхiднi вправи для практичної роботи з дитиною.

        Майстер-клас проводили психолог – консультант, тренер Олена Возiянова (МГЦ «РОЗРАДА») та Людмила Курякова.

      22 квiтня у мiстi Вiнниця вiдбулися збори шкiльних психологiв, завучiв шкiл з виховної роботи, голiв батькiвських рад, представникiв органiв внутрiшнiх справ. Тема: «Жорстоке поводження з дiтьми, роль мiлiцiї, служб у справах дiтей, шкiл, батькiв у попередженнi та подоланнi наслiдкiв жорстокого поводження з дiтьми в сiмї».

      На зборах виступили в.о. начальника Департаменту кримiнальної мiлiцiї МВС  України в справах дiтей, полковник мiлiцiї Тетяна Бухтiарова, заступник начальник департаменту з безпеки дитини, заступник начальника управлiння з питань правопорушень серед дiтей  Департаменту кримiнальної мiлiцiї МВС  України в справах дiтей, пiдполковник мiлiцiї  Олексiй Лазаренко. 

Вказанi заходи привернули велику увагу обласних засобiв масової iнформацiї, якi планують широко висвiтлити на радiо, в друкованих ЗМi, на обласному телебаченнi.

 

 

 

11 квiтня 2008 року закiнчилася мiсячна програма для жiнок, якi шукають роботу, «Клуб працi».

 

 

 Програма пiдтримана Київським Мiжнародним Жiночим Клубом та передбачає 8 групових занять з психологом жiнок, якi постраждали вiд домашнього насильства, чи багато рокiв не працювали i втратили надiю на достойне працевлаштування i оплату працi. Крiм того, програма передбачає заняття з економiчного аналiзу сучасного ринку працi України та юридичного забезпечення трудових прав людини, що працює. Як правило, бiльш нiж 50 % тих, хто проходить навчання, працевлаштовуються.

«Менi дуже сподобався тренiнг, дуже сподобались тренери. Прекраснi люди, добрi, чутливi, зацiкавленнi. Готовi надати консультативну допомогу. Пiсля курсiв я стала почувати себе набагато бiльш впевненою, позбавилася страху»

«Работа на тренинге «Клуб працi» помогла мне увидеть новый, несколько неожиданный путь к трудоустройству, узнать много нового в изменившимся рынке труда, получить конкретные рекомендации…»

«Благодаря Вашим занятиям я снова обрела себя, восстановила чувство уверенности в себе, поняла, что все в жизни можно начать с начала… Даже не могу себе представить, чтобы я делал без Вашей квалифицированной помощи»

«Менi дуже сподобалася програма тренiнгу, особисто я побачила, якi проблеми є в мене i почала роботу по їх корекцiї. Я вдячна тим хто проводив i готував цей тренiнг»

Це тiльки деякi вiдгуки учасникiв програми.

 

 

Мiжнародний Гуманiтарний Центр «РОЗРАДА» планує наприкiнцi травня – початку червня 2008 року проведення тренiнгу «Дестигматизацiя – долаємо психологiчнi стереотипи, якi ми набули в дитинствi чи протягом життя i якi заважають нам самореалiзуватися».

Тренiнг проводять тренери МГЦ «РОЗРАДА» Валентина Бондаровська та Ольга Куриленко.

Заняття проходять у формi групових обговорень, мозкового штурму, пошуку вiдповiдей на вiчнi питання типу: «А чому я не така, як всi? Що зi мною не так? А коли б я не була такою невпевненою в собi, щоб могло статися? Як я можу все ж таки бути успiшною?»

Програма вiдбувається при пiдтримцi Київського Мiжнародного Жiночого Клубу i є для учасниць безкоштовною.

Програма розрахована на 6 занять, два рази на тиждень з 10 до 14-30. За бажанням учасниць, програма може вiдбуватися у вихiднi днi, за домовленiстю з тренерами.

Тi, хто бажає зрозумiти причини своїх невдач, образ, не успiхiв, можуть записатися за тел. 289-71-32 для проходження тренiнгу.

 

10 квiтня 2008 року вiдбувся круглий стiл «Реклама для суспiльства: надбання чи руйнацiя», органiзований Нацiональною Експертною Комiсiєю України з питань захисту суспiльної моралi. Модератор круглого столу Сергiй Лiфiнцев, перший проректор iнституту реклами.

На круглому столi виступили: в. о. голови Нацiональної експертної комiсiї України з питань захисту суспiльної моралi, доктор мед. наук Микола Бойко, виконавчий директор Всеукраїнської рекламної коалiцiї Максим Лазебник, голова спiлки рекламiстiв України Євген Ромат, голова координацiйної ради Асоцiацiї зовнiшньої реклами Артем Бiденко, директор МГЦ «РОЗРАДА», канд. психолог. наук Валентина Бондаровська, ст. наук спiвробiтник iнституту соцiальної та полiтичної психологiї АПН, канд. фiлософ. наук Марфа Скорик, доктор психолог. наук, зав. лаб. психологiї соцiально-дезадаптованих неповнолiтнiх iнституту психологiї АПН України Наталя Максимова, доктор мед. наук, Наталiя Полька (iнститут гiгiєни та медичної екологiї), канд. iстор. наук, голов. наук. спiвробiтник Державного iнституту розвитку сiмї та молодi iрина Жданова та iншi.    

Наводимо виступ директора МГЦ «РОЗРАДА» Валентини Бондаровської.

 

            На початку квiтня 2008 року в Мiнiстерствi сiм’ї, молодi та спорту України пiд головуванням начальника Департаменту гендерної та сiмейної полiтики Елли Ламах вiдбулося експертне обговорення стану виконання завдань Пан-Європейського року боротьби з домашнiм насильством.

 

 

В роботi експертної групи приймали участь представники мiнiстерств, залучених до вирiшення вказаної проблеми (Мiнiстерство Внутрiшнiх Справ України, Мiнiстерство сiм’ї, молодi та спорту,  Мiнiстерство освiти та науки, Мiнiстерство охорони здоров’я України), а також недержавних органiзацiї (МГЦ «РОЗРАДА», «Школа рiвних можливостей», «Волонтер», «Вiфанiя» та iншi).

             МГЦ «РОЗРАДА» представив короткий звiт за 2007 рiк по виконанню завдань Пан-Європейського року. Наводимо короткий звiт, переданий до Мiнiстерства сiм’ї, молодi та спорту.

 

 

 

           27 березня 2008 року в Будинку вчених, в рамках семiнару, що проходить по лiнiї Фонду В. М. Глушкова, пiд керiвництвом i. М. Крейн, вiдбулося обговорення статтi Валентини Бондаровської «Доля людини в незалежнiй Українi, або чому в Українi бракує лiдерiв», опублiкованої в газетi «День» 20 та 21 грудня 2007 року, www.day.kiev.ua

 

              В основу статтi  було покладено доповiдь на даному семiнарi, що вiдбулася 27 вересня 2007 року у Будинку вчених.

На обговореннi були присутнi: кiнорежисер i письменник Олександр Муратов, проф. Юрiй Саєнко (iнститут соцiологiї НАНУ), проф. Юрiй iваськiв (НУАУ), проф. Георгiй Балл (iнститут психологiї АПН України), Ольга Куриленко та Тетяна Кульбачка (МГЦ «РОЗРАДА»), художниця Олена Забара, Леонiд iваненко (iнститут кiбернетики НАНУ), Георгiй Топаленко, Тетяна Гончаренко (заступник головного редактора газети «Психолог»), Людмила Голiцина (видавництво «Шкiльний Свiт»), Юрiй Шереденко, Вадим Васютинський (iнститут соцiальної та полiтичної психологiї АПН України), Василь Мельник (КМА) та iншi.

Стаття викликала значний iнтерес. Обговорення тривало бiля 3-х годин.

«В нас досi не сформувалась та полiтична верства, яка повинна керувати суспiльством, але намагається керувати на свою користь i не нести вiдповiдальнiсть за свої дiї. Це i є головною проблемою нашого суспiльства» Василь Мельник.

«Наше суспiльство сповiдує виразну патерналiстську модель iснування. Наш рух до омрiяного громадянського суспiльства є дуже повiльним. Є змога перекласти на когось вiдповiдальнiсть, є змога довiритися комусь. «Ведiть нас, куди хочете, робiть з нами, що хочете, аби ви забезпечили нам якiйсь рiвень виживання» Вадим Васютинський.

«У багатьох країнах народ все ж таки «безмолвствует». i всi мають споживацькi iнтереси, всi, без винятку, особливо в США. Всi люди прагнуть одного – щоб їм жилося достатньо пристойно, щоб було, що їсти i що одягти, не замислюючись про завтрашнiй день. Наш народ нiчим не гiрший i нiчим не кращiй за iншi народи» Олександр Муратов.

 

6 березня 2008 року в рамках програми сприяння парламенту України вiдбувся семiнар „Мiнiмальнi стандарти послуг жiнкам, якi потерпають вiд насильства”

 

 

 

 

 

 

 

 

 Семiнар вiдкрила директор Програми сприяння парламенту України Елеанор Валентайн. На семiнарi були розглянутi висновки Лiз Келлi та Лорни Дюбуа щодо результатiв дiагностичного дослiдження мiнiмальних стандартiв щодо послуг, спрямованих на подолання насильства проти жiнок. На семiнарi виступили: народний депутат України Олена Бондаренко, директор департаменту Мiнiстерства України у справах сiмї, молодi та спорту Елла Ламах, радник Мiнiстра Внутрiшнiх Справ України Катерина Шевченко, керiвник Програми Рiвних Можливостей ПРООН Лариса Кобилянська, директор Київського мiського центру у справах жiнок Галина Гончарук, директор МГЦ „Розрада” Валентина Бондаровська, Олександр Мусiєнко (департамент громадської безпеки МВС України), завiдуючий Центральним науково-методичним кабiнетом, з питань надання медичко-соцiальної допомоги жертвам насильства в сiмї Юрiй Онишко, заступник начальник управлiння профiлактики правопорушень серед дiтей Олексiй Лазаренко, директор центру сiмї Дарницького району мiста Києва Наталя Костюк та iншi.

Учасники обговорили можливiсть видiлення та реалiзацiї мiнiмальних стандартiв допомоги жертвам домашнього насильства в рамках дiючого законодавства України. 

 

 

 

В рамках виконання проекту, пiдтриманого фондом ЮНiФЕМ, „Насильству – Нi! Зробимо України територiєю без домашнього насильства” в пiлотних областях Київськiй, Житомирськiй, Полтавськiй та Вiнницькiй проведено тренiнги для тренерiв по пiдготовцi їх до проведення навчання з особами, якi безпосередньо працюють з кризовими сiм’ями, жертвами насильства, кривдниками.

                Важливий принцип органiзацiї тренiнгiв – робота з командою, яка включає представникiв управлiння у справах сiм’ї та молодi, центра соцiальних служб, мiлiцiї та НДО. З метою реалiзацiї цього принципу в кожнiй областi видiлено 4 пiлотних райони, з яких для участi в тренiнгах та подальшої роботи запрошуються команди у вказаному вище складi.

 

 

 

 

Тренiнги у Київськiй областi

З вiдгукiв учасникiв:

„Здобула нову iнформацiю з даної тематики. Цiкаво було послухати приклади з практики”, „Цiкаво було познайомитися з представниками даної органiзацiї. Цiкаво була викладена тематика. Цiкаво було прочути про навички проведення тренiнгу, налагодження мiжвiдомчої спiвпрацi”, „Останнє заняття дуже вдало пiдсумувало весь тренiнг, пiсля якого я набув нових знань та налагодив зв’язок з представниками рiзних служб для подальшої спiвпрацi”, „В ходi тренiнгу отримала дуже важливi знання, якi обов’язково пов’яжу зi своєю службової дiяльнiстю”, „Я отримав задоволення вiд спiлкування з людьми, якi небайдужi до проблем в суспiльствi та намагаються покращити становище в цiлому по країнi, своїми знаннями та навичками зменшують прояви насильства i сiм’ях”, „Тема дуже важка для сприйняття, але корисною була iнформацiя щодо видiв насильства, визначення термiну „насильство”, аналiз законодавства з даного питання, бажання до змiн”, „Отриманнi знання щодо жорстокого ставлення до дiтей, їх класифiкацiя, дуже чiтко було викладено на семiнарi – тренiнгу”, „Одержала нову iнформацiю стосовно видiв та форм насильства. Було цiкаво працювати над вирiшенням практичних ситуацiй. Дуже вдячна за роз’яснення та обговорення практичних ситуацiй та вправ”, „Зрозумiла до кiнця що таке жорстоке поводження з дiтьми. Визначилася з цiльовою аудиторiєю. Готова працювати, удосконалюватися”

 

 

 

 

Тренiнг у Полтавськiй областi

З вiдгукiв учасникiв:

„Вражаюче, цiкаво, дiюче. Важливо набуте на цьому тренiнгу втiлити у життя, запустити механiзм взаємодiї. i найголовнiше: все це потрiбно для сьогодення. Ми не всемогутнi, але все ж багато на що спроможнi – не будемо лишень байдужими”, „Дякую за змiстовну роботу, зворотнiй зв’язок, позитивний настрiй, особливу увагу. Спасибi за цiкавi пропозицiї”, „В цiлому позитивнi враження склалися про проведення семiнару-тренiнгу. Сподобався пiдхiд до практичної сторони роботи. Набуттi знання знадобляться у виконаннi своїх функцiональних обов’язкiв”, „Проблема пiднята на тренiнгу дуже актуальна. Дуже вдячна тренерам за новi знання, розгляд практичних ситуацiй, якi дають змогу приймати ефективнi рiшення в моїй безпосереднiй роботi”, „Тренiнг цiкавий для нашої аудиторiї, вiн зачiпає всi питання, якi ми розглядаємо на мiсцях. В подальшому будемо застосовувати в роботi та передавати iншим”, „ Проведений тренiнг посилив знання та розкрив повноту багатьох питань пов’язаних з „насильством в сiм’ї”, забезпечив необхiдною iнформацiєю для подальшої роботи”, „Плiдна спiвпраця, доброзичлива атмосфера. Особливо вдячна за надання нових знань, iнформацiї та навичок”, „Щира подяка органiзаторам за можливiсть iнтерактивно поспiлкуватися, познайомитись з цiкавими людьми, iнформацiєю. Оптимiзму, наснаги, щастя i здоровя!”

 

 

Изображение 090

Изображение 096

Изображение 099

 

Тренiнг у Житомирськiй областi

З вiдгукiв учасникiв:

„Перш за все дякую за можливiсть бути присутньою на даному тренiнгу; за отриману iнформацiю, новi форми роботи”, „Я вважаю, що наша спiвпраця була дуже корисною для кожного учасника цього тренiнгу, кожний щось нового дiзнався, щось винiс важливого для себе, для своєї подальшої роботи”, „Участь в семiнарi-тренiнгу дала можливiсть набути навичок проведення тренiнгу: уяснити, закрiпити методично проводити основнi етапи тренiнгу. Враження чудовi; доброзичлива атмосфера дала можливiсть отримати нових друзiв – однодумцiв, iнформативнiсть значно пiдвищилася. Отримала методичнi розробки, якi буду використовувати в роботi. Особливе „Дякую” Ользi Якiвнi, чудовому тренеру – профi”, „Отримала необхiдну iнформацiю, почувала себе вiльно, познайомилася з новими людьми, якi стали друзями, познайомилася з професiоналами. Дякую за можливiсть генерувати iдеї щодо необхiдних змiн в законодавчу базу i сподiваюсь на їх реалiзацiю. Ефективнiсть доведемо на справi”, „Отримала iнформацiю, вмiння орiєнтуватися в нестандартних обставинах, налагоджено спiвпрацю з iншими службами. Дякую за спiвпрацю i змiстовне викладення даної теми”, „Навчання на тренiнгу по протидiї насильства в сiмї дуже кориснi для моєї роботи в органiзацiї. Я зможу надати бiльш дiєву допомогу людям та дiтям котрi потребуватимуть допомоги у цiй сферi. Отриманнi знання зможу донести до бiльш широкої аудиторiї громадян району, проводячи тренiнги для рiзних цiльової груп”

 

Изображение 104

Изображение 122

Изображение 132

 

 

 

 

 

 

Тренiнг у Вiнницькiй областi.

З вiдгукiв учасникiв:

„За час проведення даного тренiнгу вдалося згуртувати „реальний колектив”, який дiйсно зможе працювати з сiм’ями в яких є насилля. Поповнилися знання про можливостi вирiшувати проблеми, що стосуються насильства. Отримала iнформацiю, як правильно спiлкуватися з особами, якi потерпають вiд насилля. Пiд час тренiнгу присутнiй позитивний заряд енергiї, який дає впевненiсть, в тому, що далi ми будемо займатися даною роботою не тiльки з сiм’ями де є насильство а й iншими особами, якi не байдужi до даної проблеми в суспiльствi”, „Взявши участь у тренiнгу, я як спецiалiст, що безпосередньо здiйснюю супровiд сiмей, отримала багато цiкавого досвiду та iнформацiї для роботи. Вiдкрила для себе ефективнiсть самого тренiнгу, що вiн дає для учасникiв багато цiкавого i вiдкриває нове бачення даної проблеми, вiдкрити самого себе та свої можливостi”, „Мої очiкування задоволеннi. Пiдвищила свою квалiфiкацiю, отримала потрiбнi знання для роботи тренером”, „Навчився вмiти слухати. Володiти iнформацiєю, бути вiдвертим розумiти один одного”, „Отримала навички тренерської роботи. Пiдвищила самооцiнку. В Українi є багато розумних, самодостатнiх людей, якi стоять на правильному шляху до вирiшення багатьох проблем. Готова до тренерської роботи з будь-якими категорiями”, „Тренiнг для мене дуже результативний, так як я збираюся працювати по проблемi насильства в сiмї з жiнками, якi постраждали та жiнками-жертвами. Досвiд подiбної роботи був епiзодичним. Тренiнг допомiг менi зрозумiти системнiсть роботи, змiст проблеми. Юридичний аспект. Корисний був практичний досвiд iнших органiзацiй по вирiшенню проблеми сiмейного насильства”

 

 

 

 

 

 

 

веб дизайн www.htd.kiev.ua © 2002